[1]
Sroka, W. and Vveinhardt, J. 2020. Nepotism and favouritism: how harmful are these phenomena?. Forum Scientiae Oeconomia. 8, 2 (Jun. 2020), 79–91. DOI:https://doi.org/10.23762/FSO_VOL8_NO2_5.