(1)
Chernii, V. .; Yanovska, V. .; Kravchenko, O. .; Tvoronovych , V. . The Impact of Modern Macroeconomic Factors on the Development of the Economic Strategies of Companies. fso 2022, 10, 50-66.